Ahilik Haftası Çeşitli Etkinliklerle Kutlandı Ahilik haftası etkinlikleri ilimizde çeşitli etkinliklerle kutlandı. Bu etkinlikler kapsamı...           • Vekil Eksik, IŞİD’in Öldürdüğü Er Sefter Taş’ı TBMM Gündemine Taşıdı HDP Milletvekili Habip Eksik, IŞİD'in öldürdüğü er Sefter Taş ile ilgili geliş...           • Karasu Çayı’nda Çevre Temizliği ’’Doğa Benimle Çevre Okuryazarıyım Her Yerde” Katılımcılarından Karasu &C...           • ''Gaziler Günü'' Kutlandı Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, 19 Eylül Gaziler G&uum...           • DEVA Partisinden Anlamlı Davranış DEVA Partisi, Iğdır teşkilatı, Dünya Temizlik Günü vesilesiyle farkındalık oluşturm...           • Askerlerin Yakılması İçin Fetva Veren 'IŞİD Kadısı' Gözaltına Alındı Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde asker olan Sefter Taş ve Fethi Şahin’in S...           • Ağrı Dağı'nın ‘Şapka Buzulları’ Eriyor Ağrı Dağı'nın 4 bin ile 5 bin 137 metre arasında bulunan şapka buzulları, sıcakların etkisiyle eri...           • Iğdır ASKF Amatör Kulüp Yöneticileriyle Toplantı Yaptı 2021-2022 sezonu öncesi Iğdır ASKF Binasında toplanan Kulüpler, sezon öncesi bilgil...           • SGK İl Müdürü Birsen Dursun: Başvurular 30 Eylül’de Son SGK Iğdır İl Müdürü Birsen Dursun Vatandaşların yapılandırma kanunun avantajlarında...           • Yerli Şeftalimizin Hasadı Başladı Iğdır’ın doğal lezzeti ve aromasıyla bilinen yöremiz ve çevre İllerin vazge&cced...           
Site İçi Arama
Haber Arşiv
     
Son Videolar

Kurdish Müzik: Govenda Kurda
3459 İzlenme, 0 Yorum

Ceylan Adı Ceylan - Azeri
3685 İzlenme, 0 Yorum

Iğdır Yüksel Babal'ı Unutmaz..
3564 İzlenme, 0 Yorum

Iğdır Valisinden Yağmur Şiiri
1053 İzlenme, 0 Yorum

Kul Yusuf Kümbeti
3172 İzlenme, 0 Yorum

Ahura Mazda Iğdır'da
3042 İzlenme, 0 Yorum

Iğdır Ejder Kervansarayı
3462 İzlenme, 0 Yorum

Iğdır Şahmeran Efsanesi
3651 İzlenme, 0 Yorum

Iğdır'dan Defile Görüntüleri
3386 İzlenme, 0 Yorum

Çözüm Sürecine Dövmeli Destek
3847 İzlenme, 0 Yorum

Navên Kurdi Bidin Zarokên Xwe
3177 İzlenme, 0 Yorum

Iğdır kMM'den Görüntüler
2967 İzlenme, 0 Yorum

Dengbej Zahiro İdîr'e Dibeje
3379 İzlenme, 0 Yorum

Aşık Hizani Iğdır Eşliğinde
3422 İzlenme, 0 Yorum

Dengbej Sesi Eşliğinde Iğdır
3101 İzlenme, 0 Yorum
Iğdır Nöbetçi Eczaneler

Aralık Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı İhale İlanı

A-İdarenin

a) Adresi: Aralık İlçe Özel İdare Müdürlüğü Hizmet Binası

b) Telefon ve faks No: 0476 411 26 60 -0476 411 26 60

B-İhale konusu yapım İşin:

a) Adı: Aralık İlçesi Yenidoğan Köy Yolu Greyderli Asfalt Yama Kaplama Yapım İşi

 b) Niteliği, türü, miktarı: Yapım İşi, Proje ve Birim Teklif Cetvellerinde belirtilmiştir.

c) Yapılacağı Yer: Aralık İlçesi Yenidoğan Köyü

ç) İşe Başlama Tarihi: Sözleşmenin imzalandığının ve işin teknik kontrol heyetinin oluşturulduğunun, Birlik tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliği tarihinden itibaren 5 (Beş) iş günü içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin Süresi: Yer teslimi tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.

C-İhalenin

a) Yapılacağı Yer: Aralık Hükümet Konağı 4. Kat Toplantı Salonu.

b) Tarih ve saati: 05 Ağustos 2021 Perşembe Günü Saat: 14:00

c) İhalenin Adı: Aralık İlçesi Yenidoğan Köy Yolu Greyderli Asfalt Yama Kaplama Yapım İşi

ç) Niteliği:Asfalt Yapım İşi

d) Türü: Asfalt Yama Yapım İşi.

e)  İhale Teklif Zarfları Teslim Alma Yeri: Aralık Hükümet Konağı 4. Kat Toplantı Salonu

f)İhale Teklif Zarfları Teslim Alma Saati: En son 05.08.2021 Günü 14:00 dur,  Saat 14:00 dan sonra  KESİNLİKLE İHALE ZARFI TESLİM ALINMAYACAKTIR. İhale anında ihale salonunda bulunmayan İstekliden ikinci Teklif alınmaz.

D- İhale usulü: İhale, Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18 nci maddesi gereği Açık İhale Usulü ile yapılacaktır.   

E - İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlik Değerlendirmesinde Uygulanacak Kriterler: Bu ihaleye ancak yerli istekliler katılabilir. Birlik, 4734 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ilgili belgeleri ve yeterlilik kriterlerini tespit etmekte serbesttir.  İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:   

a) Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.

(1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.              

(2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

(1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

(2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat.

d) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

e) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu. (İş ortaklığı olunması halinde teklif mektubu tüm ortaklarca kaşelenerek imzalanır.)                                 

f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

g) İş Deneyim Belgesi; İsteklinin son 15 (On Beş) yıl içerisinde yurt içinde Kamu ve özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği veya %50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş ve benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %50’si (İşin KDV hariç tutarı ile İş Deneyim Belgesinin KDV hariç tutarı baz alınacaktır.) oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi veya Birlikçe kabul edilecek Mimarlık veya Mühendislik Diplomaları.

h) Son teklif verme tarihinden önceki 1 (bir) ay içinde düzenlenmiş, kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti.

ı) Son teklif verme tarihinden önceki 1 (bir) ay içinde düzenlenmiş, kesinleşmiş Vergi Borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti.

i) 28.04.2007 tarihinde yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birlikleri İhale Yönetmeliğinin 11 nci maddesinin (a),(b),(d) ve (f) bentlerinde sayılan “İhale Dışı Bırakılma Durumlarda” olmadığına dair yazılı taahhütname ve yine aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin (a),(b),(c),(ç),(d) ve (e) bentlerinde sayılan “İhaleye Katılamayacak Olanlar” durumlarında olmadığına dair yazılı taahhütname.

j) Teknik Personel Taahhütnamesi

Adet  Pozisyonu                  Mesleki Unvanı                                                 Mesleki Özellikleri               .

  1      Şantiye Şefi      İnşaat Mühendisi veya İnşaat Teknikeri              En az 2 yıl Deneyimli Olması

 Yüklenici, sözleşme esnasında teknik personele ilişkin diploma ile teknik personel tarafından düzenlenen işin süresince iş mahallinde işin teknik kontrollüğünü yürüteceğine ilişkin taahhütnameyi sunmak zorundadır. Yüklenicinin İnşaat Mühendisi veya Mimar olması durumunda ayrıca başka teknik personel göstermesine gerek yoktur.

k) İstekliler, aşağıda yazılı olan sayı ve nitelikteki ekipmanı inşaat mahallinde bulunduracağına dair Yapı Araçları Taahhütnamesi verecektir.

Makine ve Ekipman Listesi

S.NO ADEDİ CİNS VE ÖZELLİĞİ

1 1 En az (4+1) kişilik binek aracı (kontrol elemanları için)

2 5 Damperli kamyon

3 1 Lastikli ve Demir Bandajlı Silindir (vibrasyonlu)

4 1 Asfalt Süpürgesi

5 1 Greyder

 Yüklenici, sözleşme esnasında yukarıda belirtilen binek araç ve iş makinelerine ait ruhsat fotokopileri ile kira sözleşmelerini veya kendisine ait ise kanıtlayıcı belgeleri sunmak zorundadır.

l) İhale konusu işin bir kısmının veya tamamının alt yükleniciye yaptırılmayacağına dair Taahhütname,

m) Yerli istekli sayılabilmek için gerçek kişiler T.C. Vatandaşı olduklarına dair nüfus cüzdanı suretini, Tüzel kişiler ise T.C. Kanunlarına göre kurulduklarını gösteren belgeleri, ihale başvuru belgeleri ile birlikte sunarlar. Bu kapsamda;

Tüzel Kişi İsteklilerin Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurdukları

 1- Şirketlerde şirket merkezinin bulunduğu yeri gösterir ticaret sicil gazetesi veya ilgili ticaret sicil memurluğunca verilen belge,

2- Derneklerde, ilgili mülki amirliklerince verilen alındı belgesi,

3- Vakıflarda, Vakıflar Genel Müdürlüğünce tutulan merkezi sicile kayıtlı olduklarına dair sicil kaydının örneği veya yayımlandığı Resmi Gazete,

4- Kooperatiflerde, ilgili bakanlıkça düzenlenen belge,

5- Diğer tüzel kişilerde ilgili mercilerce düzenlenecek belge,

n) Gerçek ve Tüzel Kişiler, Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu gerçek veya tüzel kişiliklere ilişkin beyanname ile iş ortaklığının olup olmadığına dair beyanname,

o) İş ortaklığı olması halinde; iş ortaklığı sözleşmesi ile iş bu İlanın ( E ) maddesinin a, b, c, f, h,ı, i , j, k,   l, m ,n maddelerinde istenen belgelerin iş ortaklarınca ayrı ayrı, (ç ve d) maddelerinde istenilen belgelerin sadece bir ortakça, (g) maddesinde istenilen belgenin ise iş sözleşmesi ile belirlenen pilot ortakça ibraz edilmesi yeterlidir. (e) Maddesinde istenilen teklif mektubunun ise tüm iş ortaklarınca kaşe edilerek imzalanır. 

Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:  Bu ihalede benzer iş olarak, Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan A-V Grup işler, benzer iş olarak kabul edilir. İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer inşaat usul ve tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellikteki işlerdir. İş deneyim belgeleri usulüne uygun olarak düzenlenmiş şekilde olacak olup, her iş grubunun sözleşme bedeli ayrı ayrı belirtilmiş olacaktır.

p) Ekonomik ve Mali yeterliliğe İlişkin Belgeler ve bu belgelerin Taşıması Gereken kriterler:

          Bankalardan temin edilecek belgeler; Teklif edilen bedelin % 15’inden az olmamak üzere istekli tarafında belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini yada serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler. (Banka referans mektubu)

F- DİĞER HUSUSLAR

1- İhale dokümanı Aralık İlçe Özel İdare Müdürlüğü Hizmet Binası (Aralık Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürlüğü) adresinde görülebilir ve 1.000,00.-TL (Binlira) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İsteklinin, Aralık İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğinin T.C. Ziraat Bankası Aralık Şubesi nezdindeki TR880001000669117535775001 nolu Hesabına İhale Dokümanı Satış Bedelini yatırması ve tanzim olacak dekontun Birlik Müdürlüğüne ibraz etmesi gerekmektedir.

2- İstekliler tekliflerini, Birim Fiyat üzerinden vereceklerdir, ihale üzerine yapılan istekli ile Birim fiyat üzerinden sözleşme imzalanacaktır. İhale üzerinde kalan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 kesin teminat (nakit veya teminat mektubu) alınacaktır.

3- İhaleye sadece yerli ( Türk vatandaşı ve şirketleri ) istekliler katılabileceklerdir.

4- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

5- Uyuşmazlık olması durumunda idari şartnamede yer alan hükümler geçerlidir.

17:07

Haber tarihi: 28 / 07 / 2021
Haber Okunma: 594
Haber Yorumları: 0


Paylaş: Facebook  Twitter  Stumbleupon  Delicious  Google
Önceki: 'Sistem Sendikacılığını Bırakın,Haklarımızı Almak İçin Mücadele Edin'
Sonraki: Çocuklarda Kepçe Kulak Sorunu
Henüz yorum bulunmamaktadır. İlk yorumu siz yapabilirsiniz.

Ad, Soyad *
E-Mail
Kalan karekter sayısı:
Yorum *
Güvenlik kodunu giriniz:
captcha
*
(* Doldurulması zorunlu alanlar)
Köşe Yazıları
Facebook
Twitter
Paylaş
Facebook  Twitter  Stumbleupon  Delicious  Google
Fotoğraf Galerisi
Iğdır Resmi Siteler
Gazeteler
İstatistikler
Toplam: 1992730
Aktif: 25
Bugün: 479
Dün: 1378

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz veya Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

İçerik Rss - Haberler Rss

Tasarım ve Programlama: Iğdır Doğuş Gazetesi